Bokning & Kontakt


Bokning via Telefon.0765899275

Måndag kl 10:00-14:00

Onsdag kl 10:00-14:00

OBS: Bokningstiderna kan variera vid semestertider


Bokning endast via E-post, E-post tryck här


för uthyrning av lokaler till bröllop, fester, jubileum

för bokning av nya arrangemang och aktiviteter Kontakt & info:  E-post tryck här


för tips på hur du kan stödja Parken eller engagera dig

för sponsring och samarbeten

för info om Parkens aktiviteter


Uthyrningspolicy

Genom undertecknandet av avtal/kontrakt intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.


Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga,

rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.


Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning.


Hyrestagaren skall följa ordningslagen och när ett arrangemang går att se som en offentlig tillställning eller allmän sammankomst krävs tillstånd från polisen. Hyrestagaren skall innan evenemangets genomförande, till uthyraren, överlämna kopia på erhållet tillstånd samt redovisa på vilket sätt man kommer att uppfylla ställda krav.


Brott mot dessa regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.


Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.


Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.